KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNOŚCI Z RODO

           Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że :

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest PHU Service Jacek Opała,59-700 Bolesławiec, ul.Cieszkowskiego 17  tel. 602 521 350, adres e-mail: jo@emotionsart.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PHU Service Jacek Opała
(w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych),
- na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) Rozporządzenia;
b) prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazania
(w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp.,
- na podstawie art. 6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia;
c) monitorowania jakości usług oraz prowadzenie badań satysfakcji klienta,
- na podstawie art. 6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia;
d) profilowania, czyli stwarzania profilu osoby fizycznej, z wykorzystaniem algorytmów
komputerowych, na podstawie jej zgłoszeń w celu przygotowania i przedstawienia ofert/informacji
jak najlepiej dopasowanych do potrzeb konkretnej osoby,
- na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia;

3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane w zależności od potrzeb oraz od wybranych przez Panią/Pana rozwiązań umowy z PHU Service Jacek Opała podmiotom do
wewnętrznych celów administracyjnych w ramach umowy.

4. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych.
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązania sporów, dochodzenia roszczeń.

5. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych?
Przysługuje Pani/Panu :
a) prawo dostępu do treści swoich danych:
prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia , czy przetwarza
on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do
następujących informacji;
- informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
przez administratora;
- informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator
ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
- informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie
ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja
takich praw;
- informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu
i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana;
b) prawo do sprostowania danych osobowych:
prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych:
prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana
danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane
osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
- cofnął Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
- Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego.
Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku
gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania
danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach
niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w następujących przypadkach:
- gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych
przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora
prawidłowości tych danych;
- gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem,
a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystania;
- gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania,
wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń
lub ochrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
e) prawo do przeniesienia danych:
ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi
danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/Pana dane, które
spełniają łącznie następujące warunki:
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
- dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa
i wolności innych osób;
f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:
ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowy po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana  interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub
do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:
a) pisemnie na adres PHU Service Jacek Opała 59-700 Bolesławiec , ul. Cieszkowskiego 17
b) mailowo na adres jo@emotionsart.pl
c) telefonicznie pod numerem telefonu 602 521 350
d) poprzez stronę internetową www.emotionsart.pl

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:
a) pisemnie na adres PHU Service Jacek Opała
59-700 Bolesławiec ul. Cieszkowskiego 17
b) mailowo na adres jo@emotionsart.pl
c) pod numerem telefonu 602 521 350
d) poprzez stronę internetową www.emotionsart.pl

5. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych osobowych?
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności
w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.


6. Kiedy PHU Service Jacek Opała jest uprawniona do zbierania danych osobowych ?
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie
brak możliwości zawarcia umowy.
Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania na potrzeby zawarcia umowy.​​​​​​​
Back to Top